Menu
Đăng nhập Đăng ký

Công văn

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Các ý kiến mới nhất

Nội dung chính

Đề kiểm tra học kỳ 2

  • Trường THCS Đông Hội
  • 13-05-2016
  • 36.0 KB
Trêng THCS Hång Thuû kiÓm tra häc kú ii Hä vµ tªn: ...................................... M«n: sinh häc 7 Líp: 7...... (Thêi gian 45 phót) §iÓm Lêi phª cña thÇy, c« gi¸o §Ò 1 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1. Em h·y ®¸nh dÊu x vµo «  ë c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng: 1. Da th»n l»n kh¸c da Õch ë chæ: a . Da th»n kh«, cã v·y sõng bao bäc. Da Õch tr¬n, cã tuyÕn nhên. b .Da th»n l»n cã thÓ nøt vµ bong ra(lét x¸c). Da Õch kh«ng lét x¸c c .C¶ 2 c©u a vµ b ®Òu ®óng. d .C¶ 2 c©u a vµ b ®Òu sai. 2. §iªï chim bå c©u cã chøc n¨ng? a  .N¬i trö thøc ¨n b .Lµm thøc ¨n mÒm ra c .TiÕt ra mét chÊt láng tr¾ng(s÷a ®iÒu)®Ó nu«i con d .C¶ 3 c©u trªn ®óng 3. TuÇn hoµn cña ®éng vËt cã vó: Tõ ®éng m¹ch ch¶y qua tØnh m¹ch vµ ngîc l¹i, ë ®©u mang nhiÒu ¤xi h¬n c¶ a  .Vßng tuÇn hoµn lín b . Vßng tuÇn hoµn nhá c . HÖ cña gan d . Khi tõ t©m nhØ ch¶y vµo t©m thÊt C©u 2. Chän c¸c côm tõ: Lç ch©n r¨ng; b¸n cÇu n·o; 4 ng¨n; ®¼ng nhiÖt; thai sinh; l«ng mao; §VCXS; b»ng s÷a.....,®iÒn vµo chæ trèng (...) trong c©u díi cho ®óng nghÜa. Thó lµ líp(1)...................... cã tæ chøc cao nhÊt. Thó cã hiÖn t- îng(2) ......... . .. ... ...(®Î con) vµ nu«i con(3)................do tuyÕn vó tiÕt ra. Th©n cã (4) ............... bao phñ. Bé r¨ng ph©n ho¸ thµnh r¨ng cöa, r¨ng nanh vµ r¨ng hµm. R¨ng mäc trong(5).....................Tim cã(6).......................Bé n·o rÊt ph¸t triÓn, thÓ hiÖn râ ë (7) ...................., mÊu n·o sinh t vµ tiÓu n·o. Th©n nhiÖt æn ®Þnh gäi lµ(8).................... B. PhÇn tù luËn: C©u 3. Nªu ®Æc ®iÓm chung cña líp lìng c vµ nªu 5 ®¹i diªn ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... C©u 4. Nªu nh÷ng biÖn ph¸p ®Êu tranh sinh häc ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... C©u 5. Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña hÖ tuÇn hoµn, hÖ h« hÊp vµ hÖ thÇn kinh cña thá(®¹i diªn líp thó) thÓ hiÖn sù hoµn thiÖn h¬n so víi c¸c l¬p §VCXS d· häc ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top