* Số lớp học: 18 * Số học sinh: 602; Học sinh nữ: 283 Trong đó: ...